Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/102

KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

KUULUTUS MAA-AINES- ja YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, OULUN MAA- JA VESIRAKEnNUS OY, PIENIHUOVINEN I, LAITASAARI, UTAJÄRVI

 

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, OULUN MAA- JA VESIRAKENNUS OY, PIENIHUOVINEN I, LAITASAARI, UTAJÄRVI. Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy (OMV Oy) hakee maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottamiseen, murskaamiseen ja kiviainesten välivarastointiin Utajärven kunnan Laitasaaren kylässä, Piltonkankaalla sijaitsevalla kiinteistöllä Pienihuovinen I RN:o 889-411-32-39. Suunnitelma-alueen koko on yhteensä noin 13,6 hehtaaria ja se sijaitsee noin 20 kilometriä Utajärven keskustasta koilliseen. Alue sijaitsee 2-luokan pohjavesialueella (Piltonkangas) ja sen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella.

Hakemuksen mukaan ottamisalueelta, jonka koko on noin 11,56 ha, otetaan 390 000 kiintokuutiometriä soraa ja hiekkaa kahden vuoden aikana. Ottamissyvyys on noin 2-8 metriä.  Alin suunniteltu maa-ainesten ottamistaso on +114,9 (N2000). Pohjavesipintaan jätetään vähintään 4 metrin suojakerros. Alueella murskataan soraa keskimäärin 100 000 tonnia vuodessa ja enintään 150 000 tonnia vuodessa. Murskaaminen tehdään toukokuusta lokakuuhun ma-pe klo 7.00-22.00. Kuormaaminen ja kuljetus tehdään ympäri vuoden ma-pe klo 7.00-22.00.

OMV Oy:llä on alueella Oulunkaaren ympäristölautakunnan 25.3.2021 § 127 myöntämä maa-aineslupa 6,3 ha ottamisalueelle ja enintään 290 000 m3 ottomäärälle. Maa-aineslupa on voimassa 31.12.2025 saakka. Maa-aineksia on otettu nykyisen luvan aikana yhteensä noin 70 000 m3. Kiimingin Sora Oy:llä on alueella Oulunkaaren ympäristölautakunnan 22.3.2012 § 24 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa murskeen valmistukselle ja välivarastoinnille. Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy, joka on osa Kiimingin Sora -konsernia, hakee nyt uutta maa-aines- ja ympäristölupaa yhteiskäsittelyhakemuksella ottamistoiminnan laajentamiselle, niin että nykyinen ottamisalue sisältyy uuteen 11,56 ha ottamisalueeseen.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 16.11.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 16.11.2023 - 28.12.2023

Asian diaarinumero: 2333/2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Pienihuovinen 2023

Pienihuovinen 2023 ottamissuunnitelma

Pienihuovinen kaivannaisjätelomake 2023

1 Pienihuovinen sijaintikartta 2023

2 Pienihuovinen suunnitelmakartta 2023

3 Pienihuovinen poikkileikkaukset 2023

4 Pienihuovinen jälkitilannekartta 2023

PP 3. vaihemaakuntakaava

Täydennys 3.11.2023

Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

 

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (https://www.pudasjarvi.fi/kuulutukset), johon on linkki Utajärven kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (2333/2023).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, puh. 0500 282 946, sähköpostiosoite brita.telenvuo@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 16.11.2023