Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/33

KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

KUULUTUS Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, LUVANVARAISEN TOIMINNAN MUUTTAMINEN, kUIVIKKOVAARA, mETSÄHALLITUS METSÄTALOUS oY, kORPINEN, Pudasjärvi

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, KUIVIKKOVAARA, METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY, KORPINEN, PUDASJÄRVI. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa luvanvaraisen kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta koskevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Pudasjärven kaupungin Korpisen kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Eteläinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-5. Ottamisalue sijaitsee noin 32 kilometriä Pudasjärven keskustasta kaakkoon. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on Oulunkaaren ympäristölautakunnan 29.9.2022 § 78 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaamiseen kiinteistöllä Eteläinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-5. Maa-aines- ja ympäristölupa on voimassa 30.9.2032 saakka. Luvan mukaan kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on enintään 50 000 m3 ja murskauksen enimmäismäärä on 21 000 tonnia vuodessa. Alueella saa harjoittaa räjäytyksiä, kallion porausta ja louheen rikotusta ma-pe klo 8.00-18.00 ja murskaamista ma-pe klo 6.00-16.00 välisenä aikana. Kuormausta ja kuljetusta saa harjoittaa ma-su klo 6.00-22.00. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee lupaa harjoittaa murskaamista ympäri vuorokauden (24 tuntia) ma klo 6.00 - pe klo 22.00 välisenä aikana. Muuta muutosta maa-aines- ja ympäristölupaan ei haeta.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 20.3.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 20.3.2024-26.4.2024

Asian diaarinumero: 2621/2024

 

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan muutoshakemus

Muutoshakemuksen täydennys

Sijaintikartta

 

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

 

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu diaarinumero.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään suojatun sähköpostin kautta. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löytyvät osoitteesta https://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot-ja-asiointi/sahkoinen-asiointi/. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Nina Keränen, puh. 040 186 5409, sähköpostiosoite nina.keranen@pudasjarvi.fi.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - Hallintotoiminta

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 20.03.2024