Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/35

KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

KUULUTUS Maa-aineslupahakemuksesta, Korento, maanrakennus Pääaho Oy, Sotkajärvi, Pudasjärvi

Asia koskee: MAA-AINESLUPA, KORENTO, MAANRAKENNUS PÄÄAHO OY, SOTKAJÄRVI, PUDASJÄRVI. Maanrakennus Pääaho Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen ja välivarastointiin Pudasjärven kaupungin Sotkajärven kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Korento 615-413-47-1. Ottamisalue sijaitsee noin 14 kilometriä Pudasjärven keskustasta koilliseen. Ottamisalue sijaitsee Korentokankaan 1E-luokan pohjavesialueella.

Alueella on voimassa Oulunkaaren ympäristölautakunnan 15.4.2014 § 22 Rudus Oy:lle myöntämä maa-aineslupa. Lupa on siirretty Maanrakennus Pääaho Oy:lle ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksellä 19.11.2015 § 26. Lupa päättyy 31.5.2024. Hakemuksen mukaan noin 5,76 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 80 000 k-m3 maa-aineksia. Arvioitu vuotuinen otto on noin 8000 k-m3 ja alin suunniteltu ottamistaso +133,5 (N2000). Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 20.3.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 20.3.2024-26.4.2024

Asian diaarinumero: 2626/2024

 

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-aineslupahakemus

Ottamissuunnitelma

Sijaintikartta

Suunnitelmakartta

Poikkileikkaukset

Jälkitilannekartta

Ote Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavasta, lehti 2

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

 

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

 

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu diaarinumero.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään suojatun sähköpostin kautta. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löytyvät osoitteesta https://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot-ja-asiointi/sahkoinen-asiointi/. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Nina Keränen, puh. 040 186 5409, sähköpostiosoite nina.keranen@pudasjarvi.fi.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - Hallintotoiminta

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 20.03.2024