Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/50

  KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

  

 

KUULUTUS maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, nybyn kallioalue, morenia oy, OLHAVA, ii

 

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, NYBYN KALLIOALUE, MORENIA OY, OLHAVA, II. Morenia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottamiseen, murskeen valmistukseen ja välivarastointiin Iin kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Takametsä RN:o 139-402-12- 117. Lisäksi lupaa haetaan puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon. Alue sijaitsee Iin kunnassa, Olhavan kylässä, Nybystä pohjoiseen linnuntietä noin 3,6km. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kyseessä on uusi lupa. Lupaa haetaan kallion ottamiseen noin 1,45 ha suuruiselta ottamisalueelta, jossa louhintasyvyys on 1-21 metriä. Alin suunniteltu ottotaso on +10,00 (N2000). Hakemuksen mukaan otettava ainesmäärä on 150 000 k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Otettava kiviaines käytetään alueen maanrakennuskohteisiin kuten tiestön ylläpitoon ja rakentamiseen sekä muihin maanrakennuskohteisiin.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 24.4.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 24.4.2024 - 31.5.2024

Asian diaarinumero: 2894/2024

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Ottamissuunnitelma

Liite 1. Tiivistelmä

Liite 2. Sijaintikartta

Liite 3. Aluekartta

Liite 4. Asemapiirros, toimintojen sijoittuminen

Liite 5. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Liite 6.3 Kaavakartat

Liite 8. Lähtötilanne-/suunnitelmakartta, kuvassa kulmapisteiden koordinaatit

Liite 9. Jälkitilanne

Liite 10 Poikkileikkaus A-A, B-B, C-C

Liite 11. Meluselvitys (kuvitteellinen tilanne)

Liite 12. Louhinnan ja murskauksen päästölaskelma

Liite 13. Esitys vakuudesta

Täydennys 16.4.2024

 

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivuilla.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta.

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.  Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (2894/2024).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältää salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään suojatun sähköpostin kautta. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löytyvät osoitteesta https://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot-ja-asiointi/sahkoinen-asiointi/.  Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Camilla Vihanta, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite camilla.vihanta@pudasjarvi.fi.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - Hallintotoiminta

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 24.04.2024