Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/54

KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

KUULUTUS MAA-AINES- ja YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, KULJETUSPOLAR OY, REISKANMÄKI, LÄÄNINSYRJÄ, NISKA, VAALA

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, KULJETUSPOLAR OY, REISKANMÄKI, LÄÄNINSYRJÄ, NISKA, VAALA. Kuljetuspolar Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottamiseen, murskaamiseen ja kiviainesten välivarastointiin Vaalan kunnan Niskan kylässä, Syrjävaarassa sijaitseville kiinteistöille Reiskanmäki RN:o 785-404-92-9 ja Lääninsyrjä 785-404-12-37. Suunnitelma-alueen koko on yhteensä noin 25,8 hehtaaria. Vaalan keskusta sijaitsee noin kahdeksan kilometriä ottamisalueen kaakkoispuolella. Alue sijaitsee Syrjävaaran E-luokan pohjavesialueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Hakemuksen mukaan ottamisalueilta, joiden koko on noin 13,4 ha (alue 1), noin 2,2 ha (alue 2) ja noin 0,55 ha (alue 3) otetaan 300 000 kiintokuutiometriä soraa ja hiekkaa 10 vuoden aikana. Alin suunniteltu maa-ainesten ottamistaso on alueella 1 +122,9 (N2000) ja alueella 2 +123,65 (N2000). Otettavan hiekka- ja sorakerroksen paksuus on 1-14 metriä (alue 1) ja 1-7 metriä (alue 2). Otto jää pohjavesitason yläpuolelle ja suojakerros pohjavesipinnan yläpuolella on alueilla 1 ja 2 vähintään kaksi metriä. Alueella 3 alin suunniteltu maa-ainesten ottamistaso on +132,9 (N2000), ottosyvyys 0-4 metriä ja suojakerrosta pohjaveden ylimpään korkeuteen jää lähes 14 metriä. Alueella tuotetaan soramursketta ja hiekkaa keskimäärin 25 000 tonnia vuodessa ja enintään 80 000 tonnia vuodessa. Murskaamista tehdään toukokuusta lokakuuhun maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00. Kuormaamista ja kuljetusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00 ympäri vuoden.

Kuljetuspolar Oy:llä on kiinteistöllä 785-404-92-9 Reiskanmäki voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa (Vaalan kunta, elinvoimalautakunta 8.8.2017 liite § 68) kokonaisottomäärälle 250 000 k-m3 6,3 ha (alue 1) ja 2,2 ha (alue 2) ottamisalueille. Kiinteistöllä 785-404-12-37 Lääninsyrjä (alue 3) on ollut Vaalan kunnan ympäristölautakunnan 4.12.2013 § 82 Kuljetuspolar Oy:lle myöntämä maa-aineslupa, jonka voimassaoloaika on päättynyt. Kuljetuspolar Oy hakee nyt uutta maa-aines- ja ympäristölupaa toiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 7.5.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 7.5.2024 - 13.6.2024

Asian diaarinumero: 2786/2024

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Syrjävaara

Syrjävaara 2024 ottamissuunnitelma

Syrjävaara 2024 kaivannaisjätelomake

1 Syrjävaara sijaintikartta 2024

2 Syrjävaara suunnitelmakartta 2024

2 Syrjävaara suunnitelmakartta ilmakuvalla 2024

2B Syrjävaara suunnitelmakartta 2024

3 Syrjävaara poikkileikkaukset 2024

3B Syrjävaara poikkileikkaukset 2024

4 Syrjävaara jälkitilannekartta 2024

4B Syrjävaara jälkitilannekartta 2024

Kivenmurskauksen päästöt

PP kolmas maakuntakaava

Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

 

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin ja Vaalan kunnan internetsivuilla.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (2786/2024).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältää salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään suojatun sähköpostin kautta. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löytyvät osoitteesta https://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot-ja-asiointi/sahkoinen-asiointi/. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, puh. 0500 282 946, sähköpostiosoite brita.telenvuo@pudasjarvi.fi Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 07.05.2024