Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/56

  KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

  

 

KUULUTUS maa-aineslupahakemuksesta, PIRTTIKANGAS, Kuljetus häkkilä oy, Pohjois-ii, ii

 

Asia koskee: MAA-AINESLUPA, PIRTTIKANGAS, KULJETUS HÄKKILÄ OY, POHJOIS-II, II. Kuljetus Häkkilä Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen Iin kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Ketola 139-403-29-30. Alue sijaitsee Keihäskankaantien varrella, Iin keskustasta noin 10 kilometriä pohjoiseen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Lupaa haetaan hiekan ottamiseen noin 7,5 ha ottamisalueelle, jossa ottamissyvyys on enimmillään 6 metriä. Alin suunniteltu ottotaso on +6,0 (N2000). Alueelle on muodostunut edellisen ottamistoiminnan seurauksena vesiallas. Ottaminen on osittain vedenpinnan alaista ottoa. Hakemuksen mukaan otettava ainesmäärä on 385 000 k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Alueelta otettavaa maa-ainesta käytettäisiin teiden rakentamiseen ja tienpitoon, sekä muuhun käyttötarkoitukseen. Toiminta-ajat ovat klo 06.00-21.00.

Kuljetus Häkkilä Oy:llä on alueella voimassa oleva maa-aineslupa (OULYMP 29.8.2019 § 55) kokonaisottomäärälle 60 000 m3 3,0 hehtaarin ottamisalueelle. Kuljetus Häkkilä Oy hakee nyt uutta maa-aineslupaa toiminnan laajentamiselle.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 15.5.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 15.5.2024 - 24.6.2024

Asian diaarinumero: 1967/2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-aineslupahakemus

Maa-aineksen ottosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Asemakaavakartta

Ilmakuvakartta

Nykytilannekartta

Suunnitelmakartta

Kartta, tuleva lopputilanne

Leikkaus A-A, B-B

Leikkaus C-C

Pohjavesikartta

Sulfidimaa- ja korroosiotutkimusraportti

Täydennys 4.8.2023

Täydennys 6.5.2024

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivuilla.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta.

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.  Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (1967/2023).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältää salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään suojatun sähköpostin kautta. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löytyvät osoitteesta https://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot-ja-asiointi/sahkoinen-asiointi/.  Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Camilla Vihanta, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite camilla.vihanta@pudasjarvi.fi.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - Hallintotoiminta

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 15.05.2024