Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteisövaliokunta
Muistio 09.02.2022/Asianro 11


Pudasjarvi_kuntastrategia_v9

 

 

Kuntastrategia 2022-2030, valiokunnan painopisteet 2022-2024

 

YHTV 09.02.2022 § 11  

374/00.02.14/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, p.0400 949 620

 

Valtuusto hyväksyi 17.6.2021 § 38 Pudasjärven kaupungin päivitetyn kuntastrategian 2022-2030.

 

Kuntastrategian strategiset menestystekijät ovat:

 1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut:
 • Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämis.
 • Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikissa ikäryhmissä.
 • Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.
 • Tarjoamme monipuolisia asumismuotoja sekä asumisen laatua.
 • Kehitämme liikenneväyliä ja kevyenliikenteen ratkaisuja saavutettavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kestävien liikenneratkaisujen muodostamiseksi.
 1. Elinvoimaiset kylät:
 • Pudasjärvi on kylämyönteisyyden edelläkävijä ja ymmärtää kylien merkityksen laajassa pitäjässä.
 • Olemme houkutteleva monipaikkaisen asumisen kohde, jossa yhteydet ja palvelut toimivat.
 • Elinvoimaiset kylät ja uudet liiketoimintamallit pohjautuvat paikallisiin vahvuuksiin ja perinteisiin.
 • Kaupunki tukee kylien omaehtoista yhteisöllistä toimintaa ja rakentaa kumppanuuksia kylien kanssa.
 • maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella edistämme asumisen ja yrittämisen mahdollisuuskisa kylillä.
 1. Ketterä kuntakonserni:
 • Noudatamme aktiivista omistajapolitiikkaa, jolla ohjataan omistusta ennalta sovittujen tavoitteiden mukaisesti, seurataan niiden toteutumista ja puututaan poikkeamiin.
 • Perustamme konsernijohtamisen suunnitelmallisuuteen, jossa konsernin jäsenille muodostuu yhteinen näkemys ja tavoite kuntakonsernin monipuolisesta palvelutuotannosta.
 • Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko.
 • Noudatamme hyvää yrittäjälähtöistä paikallisuuden huomioivaa hankintapolitiikkaa sekä varaamme siihen riittävät resurssit ja ammattitaidon.
 • Noudatamme vastuullisen työnantajan periaatteita ja linjauksia.
 • Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisömme hyvinvointia.
 • Uskomme kaupungin tulevaisuuteen ja emmekä pelkää uudistamista. Tulevaisuuden kaupungin teemme yhdessä päättäjien, kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden kanssa. Yhteistyö perustuu rakentavaan vuorovaikutukseen, vahvaan osaamiseen, osallistamiseen sekä yhteisöllisyyteen.
 • Palveluja tuotamme osaavalla, sitoutuneella ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstömme arvioi palvelujen onnistumista säännöllisesti ja kehitämme palveluja asukaspalautteeseen perustuen. Kehittäminen on keskeinen osa perustehtäväämme.
 • Parannamme tuottavuutta ihmislähtöisellä, valmentavalla ja selkeällä johtamisella. Tuemme innostavalla ja kannustavalla johtamisella henkilöstön mahdollisuuksia kehittää itseään, omaa työtään, työyhteisöä ja työprosesseja.
 • Mahdollistamme uudella teknologialla sähköiset palvelut, töiden uudelleen organisoinnin ja uusien tuottavampien oimintatapojen käyttöönoton.
 • Työyhteisöhaasteisiin puututaan heti. Työhyvinvointi nähdään oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja johdonmukaisen henkilöstöjohtamisen tuloksena, mikä tarkoittaa aktiivisen välittämisen toimintamallin toimenpiteiden kattavaa ja oikea-aikaista käyttöönottoa.
 • Huolehdimme, että kaupungin palkkaus on jatkossakin kilpailukykyinen. Palkkaus ja palkitseminen tukevat johtamistamme ja toimintamme tuloksellisuutta.
 • Työntekijöidemme osaamisen kehittäminen perustuu työyksikön osaamistarpeisiin ja tavoitekeskusteluissa sovittuihin kehittämiskohteisiin. Osaamisen kehittämisemme on suunnitelmallista ja hyvin johdettua sekä perustuu tunnistettuihin nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.
 1. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia:
 • Olemme kuntana julkisen hirsirakentamisen edelläkävijä ja sen imagohyöty osataan käyttää kuntalaisten parhaaksi.
 • Hyödynnämme modernin puurakentamisen ja puutuotteiden monipuolisia mahdollisuuksia hirsirakentamisen ulttuuriperintöä kunnioittaen.
 • Alueellemme sijoittuu uusia toimijoita, osaamista ja liiketoimintaa. Toisiaan tukeva puunjalostuksen verkosto luo vetovoimaa.
 • Pitkäjänteinen korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyömme tutkimuksessa, puutuoteteollisuuden kehitystoiminnassa ja koulutuksessa tuottaa tulosta.
 • Kaavoituksella edistämme ja ohjaamme hirsi- ja puurakennusalueiden kehittämistä.
 • Luomme mahdollisuuksia uusiutuvaan energian-tuotantoon. Alueen tarvitsema energia tuotetaan paikallisesti ja kestävästi.
 1. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne:
 • Lisäämme mahdollisuuksia kehittää elämyksellistä luontomatkailua omatoimisesti ja yritysten tarjoamin palveluin.
 • Tavoitteemme on vaikuttaa siihen, että matkailussa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita.
 • Mahdollistamme verkostoitumisen, hankkeiden ja yhteistyön avulla liiketoimintaa.
 • Edistämme nuorten yrittäjyyttä.
 • Huomioimme paikallisuuden hankinnoissa ja yrityslähtöisyyden päätöksenteossa.
 • Mahdollistamme kestävään moderniin teknologiaan perustuvaa luonnonvarojen hyödyntämistä.
 • Saamme kansainvälisyydestä kasvuvoimaa.
 • Liikenneverkoston ylläpito ja kehittäminen on alueemme elinvoiman edellytys.

 

 Yhteisövaliokunnan keskeiset tehtävät ovat:

-          Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, kuntademokratia, digidemokratia, yhteisöjen avustukset, yhteisöllisyysohjelma, järjestöyhteistyö.

-          Hyvinvointia arjessa; esteettömyyden, asuinympäristön ja valittujen lähivirkistysalueiden hyvä ylläpito

-          Viihtyisän, turvallisen ja yhteisöllisen kulttuuriympäristön vaaliminen

-          Vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen; työllisyyden vahvistaminen, pehmeät vetovoima- ja pitovoimatekijät (paikalliskulttuuri ja alueen tarinat ja identiteetti, tapahtumat ja elämykset, elämänlaatu, kehitysmyönteisyys)

-          Kestävien elintapojen edistäminen; pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luontokohteiden vaaliminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen

-          Tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi

 

Kuntastrategia 2022-2030 on esityslistan oheismateriaalina.

 

 

 Valiokunta määrittelee kuntastrategian pohjalta valiokunnan painopisteet vuosille 2022-2024.

 

Asian käsittely Käydyn keskustelun pohjalta valiokunta määritteli valiokunnan painopisteiksi vuosille 2022 - 2024

1) Asumisen politiikan ja kaavoituksen; elävät kylät, vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen, houkuttelevat asuinalueet, asukaslähtöisyys, hyvät liikenneyhteydet, kevyen liikenteen väylät
2) Työllisyyspolitiikan ja keinot työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja
3) Luontomatkailun.